Ναι στην ασφαλιστική κάλυψη, Ναι και στη δημιουργία κεφαλαίου

 

Το UniCapital σας προσφέρει:

  • ασφαλιστική κάλυψη για απώλεια ζωής για μια καθορισμένη διάρκεια.

  • συστηματική επένδυση στα εσωτερικά επενδυτικά ταμεία της Universal Life, για τη δημιουργία και συσσώρευση κεφαλαίου. 

 

Επιπρόσθετα, με το UniCapital :

  • τα ασφάλιστρά σας φοροαπαλλάσονται ανάλογα με το ύψος του εισοδήματός σας

  • συμμετέχετε στην επενδυτική διαχείριση του σχεδίου σας, επιλέγοντας τα κατάλληλα επενδυτικά ταμεία για σας

  • μπορείτε να αυξήσετε ή να μειώσετε τα ασφάλιστρά σας ανάλογα με τις ανάγκες σας,

  • μπορείτε να καταβάλετε κάποιο επιπρόσθετο ποσό για να αυξηθεί το συσσωρευμένο σας κεφάλαιο

  • μπορείτε να εξαγοράσετε (ολικώς ή μερικώς) το σχέδιο σε περίπτωση που παρουσιαστεί κάποια έκτακτη ανάγκη χωρίς καμιά επιβάρυνση μετά την παρέλευση της περιόδου μη-εξαγοράς.

  • μπορείτε να προσθέσετε κι άλλα ωφελήματα για να δημιουργήσετε μια πιο ολοκληρωμένη ασφαλιστική λύση

 

Ελάχιστο Ετήσιο Ασφάλιστρο: €480

 

 

Ζητήστε περισσότερες πληροφορίες για το σχέδιο UniCapital