Νέες Θέσεις Εργασίας στην Universal Life

Κενές θέσεις Διοικητικού Προσωπικού - Administrative Assistants 

Η Universal Life ζητά να προσλάβει άτομα για την πλήρωση κενών θέσεων Διοικητικού Προσωπικού για τα γραφεία της στη Λευκωσία.

Καθήκοντα θέσης

Γενικά γραφειακά καθήκοντα σε σχέση με τη διαχείριση των ασφαλιστικών εργασιών της Εταιρείας, όπως:

 • Καταχωρήσεις / ενημερώσεις στα συστήματα της Εταιρείας
 • Ετοιμασία / συμπλήρωση / αποστολή / αρχειοθέτηση εντύπων
 • Εξυπηρέτηση πελατών και ασφαλιστικών διαμεσολαβητών
 • Οποιαδήποτε άλλα σχετικά καθήκοντα ανατεθούν από την Εταιρεία 

Απαιτούμενα προσόντα

 • Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας
 • Καλή γνώση της χρήσης Ηλεκτρονικού Υπολογιστή / MS Office
 • Επικοινωνιακές & οργανωτικές δεξιότητες, ομαδικό πνεύμα και προσοχή στη λεπτομέρεια

Τα πιο κάτω επιπρόσθετα προσόντα θα θεωρηθούν ως πλεονέκτημα

 • Πανεπιστημιακό δίπλωμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, Οικονομικά ή άλλο συναφή κλάδο
 • Δύο χρόνια εργασιακή εμπειρία σε παρόμοια θέση

Απολαβές και ωφελήματα:

Θα προσφερθούν ελκυστικές απολαβές αναλόγως προσόντων και άλλα ωφελήματα όπως 13ος μισθός, Ταμείο Αφυπηρέτησης και συμμετοχή στα ακόλουθα Ομαδικά Σχέδια που προσφέρει η Εταιρεία στο μόνιμο Προσωπικό της:

 • Ασφάλεια Ζωής (60 x μηνιαίο μισθό)
 • Ασφάλεια Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά την Αίτηση για Πρόσληψη που βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.unilife.com.cy/careerform/  μέχρι τις 23/10/2017.

Οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικής μεταχείρισης.