Επενδυτική Φιλοσοφία Universal Security Fund

Επιδιώκει την επίτευξη ικανοποιητικής μακροπρόθεσμης απόδοσης κυρίως από επενδύσεις σταθερού εισοδήματος.

Για την επίτευξη της επενδυτικής του πολιτικής, η σύνθεση του χαρτοφυλακίου του Universal Security Fund, κυμαίνεται ως ακολούθως:

Κατηγορία Επένδυσης

Ποσοστό (%)

Μετοχές

0-15%

Χρεόγραφα και Ομόλογα

30-70%

Μετρητά και άλλα Διαθέσιμα

5-30%

Ακίνητη Περιουσία

0-20%

Συλλογικές Επενδύσεις *

0-25%

Δάνεια Επί Ασφαλιστηρίων

0-10%

Άλλες Επενδύσεις

0-10%

 * Περιλαμβάνει συλλογικές επενδύσεις που δεν εμπίπτουν με βάση την επενδυτική πολιτική τους σε καμιά από τις πιο πάνω κατηγορίες.