Κατανομή επενδύσεων στα ταμεία Universal Growth Fund, Universal Property Fund, Universal Security Fund, Universal Guaranteed Fund κατά την 29/12/2017

 

Universal Growth Fund

Universal Property Fund

Universal Security Fund

Universal Guaranteed Fund

Μετρητά και άλλα διαθέσιμα

6.48% 7.59% 10.17% 99.93%

Δάνεια επί Ασφαλιστηρίων

0.7% 0.39% 0.1% 0.07%

Mετοχές

50.51% 7.54% 11.42% 0%

Ακίνητη Περιουσία

17.13% 77.76% 17.44% 0%

Χρεόγραφα/Ομόλογα

19.21% 0% 49.85% 0%

Συλλογικές Επενδύσεις

5.98% 6.72% 11.03% 0%

ΣΥΝΟΛΟ:     €88,568,082

ΣΥΝΟΛΟ:     €70,314,842

ΣΥΝΟΛΟ:     €46,907,537

ΣΥΝΟΛΟ:     €17,798,447