Επενδυτική Φιλοσοφία Universal Guaranteed Fund

Παρέχει εγγυημένη απόδοση που υπολογίζεται σε σχέση με το εκάστοτε repo rate της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Το Ταμείο επενδύει κυρίως σε τραπεζικές καταθέσεις.

Για την επίτευξη της επενδυτικής πολιτικής, η σύνθεση του χαρτοφυλακίου του Universal Guaranteed Fund θα πρέπει να κυμαίνεται ως ακολούθως:

Κατηγορία Επένδυσης

Ποσοστό (%)

Χρεόγραφα και Ομόλογα

0-30%

Μετρητά και άλλα Διαθέσιμα

60-100%

Δάνεια επί Ασφαλιστηρίων

0-10%

Άλλες Επενδύσεις

0-10%